சமூக வலைதளங்கள் மற்றும் இணையம் – வரமா ? சாபமா ?

இணையதள நண்பர்களுக்கு வணக்கம். ஊடகங்களில் இணையம் மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களால் ஏற்பட்ட இரு விபரீத சம்பவங்களை கண்டேன். இணையத்தை தளமாக கொண்டு ஒவ்வொரு மனிதனின் திறன் மற்றும் வாழ்வை மேம்படுத்தும் குறிக்கோளை கொண்டதே F – infotech நிறுவனம். கடந்த வாரம் …

Digital Literacy in Education

Education sector continuously taking efforts and making changes to their curriculum for Digital Literacy to keep up with the rapid technology developments. Even schools have started taking efforts for Digital …

Digital Literacy – Introduction

Digital Literacy is the Skills, Knowledge and Behavior used in Digital and Network devices. Personal computers, smartphones, mobile phones, etc., are referred to Network devices. Initially, Digital Literacy focused on …